Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów im. Marcina Wadowity w Wadowicach działając na podstawie §24 Statutu zwołuje na dzień 29 maja 2015 roku o godzinie 17:00 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Wniosków Walnego Zgromadzenia.

 5. Przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności, w tym sprawozdania finansowego.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 7. Przedstawienie propozycji programowej działalności na najbliższe lata.

 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • udzielenie absolutorium dla Zarządu,
  • zatwierdzenie merytoryczne sprawozdania Zarządu za 2014 rok,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok,
  • zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok,
  • zatwierdzenie planu działania na 2015 rok.

 10. Dyskusja i wolne wnioski.

 11. Zakończenie obrad.


Walne Zgromadzenie członków odbędzie się w dniu 29 maja 2015 roku o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity, Wadowice ul. Mickiewicza16. W przypadku braku wymaganego kworum ustala się drugi termin na godzinę 17:30. Zapraszamy do udziału Członków Stowarzyszenia


W imieniu
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów LO
Maria Talaga

Wadowice, dnia 30.04.2015 roku.


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.