Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Statut
Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach; w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem, a Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity to I Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach oraz wszystkie szkoły będące jego poprzednikami lub kontynuatorami, w dalszej części zwane jest Szkołą.

§ 2

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Dla jej prowadzenia Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia są Wadowice.

§ 6

Określenie „Absolwent Liceum” obejmuje wszystkich absolwentów Szkoły.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. kultywowanie dziedzictwa Szkoły, a zwłaszcza jej Pierwszego Absolwenta Jana Pawła II, popularyzowanie jej osiągnięć oraz podnoszenie autorytetu w środowisku lokalnym, regionie i kraju;
 2. umacnianie więzi absolwentów ze Szkołą oraz między nimi samymi;
 3. wymiana doświadczeń między poszczególnymi absolwentami oraz popularyzacja ich osiągnięć;
 4. udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej bieżących zadań;
 5. działania mające na celu przystosowanie Szkoły do wymagań Unii Europejskiej;
 6. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 7. działalności charytatywnej;
 8. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 9. ochrony i promocji zdrowia;
 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 15. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. promocji i organizacji wolontariatu;

§ 8

Do osiągnięcia celów określonych w § 7 Stowarzyszenie dąży między innymi poprzez:

 1. organizowanie zjazdów i spotkań koleżeńskich, imprez rocznicowych, sympozjów naukowych, wystaw okolicznościowych i innych tego rodzaju przedsięwzięć;
 2. udział absolwentów w bieżącym życiu szkoły;
 3. popularyzację oraz promocję osiągnięć Szkoły i jej absolwentów;
 4. umacnianie więzi Szkoły z zakładami pracy absolwentów i wykorzystanie wzajemnych doświadczeń;
 5. dokumentowanie dorobku Szkoły, w tym kontynuowanie dzieła doktora Gustawa Studnickiego;
 6. fundowanie stypendiów oraz nagród dla uczniów Szkoły wybitnie wyróżniających się w nauce, sporcie, działalności artystycznej lub działaniach pożytecznych społecznie;
 7. przyznawanie nagród i wyróżnień absolwentom Szkoły za wybitne osiągnięcia, naukowe, kulturalne i społeczne;
 8. gromadzenie środków finansowych w celu wspomagania realizacji bieżących zadań Szkoły i nagradzania nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej lub promocji Szkoły;
 9. promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy;
 10. prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, odczytów, seminariów i konkursów;
 11. prowadzenie doradztwa;
 12. prowadzenie wszechstronnej działalności wydawniczej i dziennikarskiej w zakresie celów Stowarzyszenia;
 13. organizowanie zawodów, imprez integracyjnych, imprez rekreacyjnych i innych form, rekreacji i wypoczynku;
 14. współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami, władzami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi w sprawach będących przedmiotem działania Stowarzyszenia;
 15. tworzenie bazy do prowadzenia działalności w ramach statutu Stowarzyszenia;
 16. podejmowanie wszelkich zgodnych z prawem przedsięwzięć, które uznane zostaną za niezbędne i celowe do realizacji działań statutowych, w zakresie kultury, sztuki, ochronie dóbr kultury tradycji.

§ 8 a

Stowarzyszenie może prowadzi nieodpłatną i odpłatna działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w § 8.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy Absolwent Liceum po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku, popartym pozytywnymi opiniami przez dwóch członków Stowarzyszenia. W złożonym wniosku określa także wysokość swojej składki na dany rok, nie mniejszej jednak niż kwota ustalona przez Walne Zgromadzenie. Nowego członka Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd w drodze uchwały. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia zostają wszyscy członkowie komitetu założycielskiego.

§ 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia oraz która zgłosi do niego akces. Członkostwo przyznaje Zarząd w formie uchwały.

§ 12

Osobom fizycznym, w tym członkom zwyczajnym, szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia może być nadana godność członka honorowego. Godność tę nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi, nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, poza tym przysługują im takie prawa jak członkom zwyczajnym.

§ 16

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. śmierci członka,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. wykluczenia prawomocną uchwalą zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 19

Od odmownej uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanej osobie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia uchwały za pośrednictwem przewodniczącego lub jego zastępcy. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że obecni podejmą uchwałę o tajnej formie głosowania.

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 23

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi.

§ 24

Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd raz w roku. O terminie walnego zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku nieobecności ponad 50% członków Stowarzyszenia, drugim terminem jest dzień zwołania Walnego Zgromadzenia z godziną rozpoczęcia opóĄnioną o 30 minut do godziny podanej w zawiadomieniu.

§ 25

Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd:

 1. na podstawie własnej uchwały,
 2. na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. ustanawianie ramowego programu działania Stowarzyszenia i ogólnych założeń gospodarczo – finansowych,
 2. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 13. podejmowanie uchwał w każdej kwestii wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 28

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 29

Zarząd składa się z 3 do 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którego pracami kieruje przewodniczący. Przewodniczącego i członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona: zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 30

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia zarządu zwołuje jego przewodniczący lub jego zastępca. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, do których ma wgląd każdy członek zwyczajny.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. przyjmowanie i skreślanie członków,
 4. podejmowanie wszystkich czynności niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 32

Oświadczenie woli za Stowarzyszenie, w tym pociągające za sobą zobowiązania finansowe, składają dwaj członkowie Zarządu a wśród nich przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

§ 33

Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 34

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wyłaniają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola celowości oraz prawidłowości działania Zarządu,
 2. składanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz składanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

§ 36

Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów o charakterze wewnętrznym w Stowarzyszeniu.

§ 37

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy wyłaniają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 38

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dotyczących naruszania przez członków postanowień statutu Stowarzyszenia, regulaminów, uchwał oraz działań na szkodę Stowarzyszenia.

§ 39

Sąd koleżeński może orzekać:

 1. upomnienie,
 2. zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do roku,
 3. wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 40

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia za pośrednictwem przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarządu. Orzeczenie Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 41

Organizację i tryb pracy każdej z władz Stowarzyszenia określa jej wewnętrzny regulamin, uchwalony przez jej członków.

§ 42

W razie, gdy skład którejś z władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić na drodze dokooptowania dokonanego przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu, za wyjątkiem Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 43

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działalności. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy z działalności statutowej,
 2. dotacje,
 3. darowizny i zapisy.

§ 44

Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności, o których mowa w § 42, są w szczególności:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody ze zbiórek, aukcji, itp. organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,
 3. subwencje, spadki i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz przez inne jednostki organizacyjne,
 4. prawa majątkowe i dochody z tych praw,
 5. odsetki bankowe.

§ 45

Dochody z dotacji i darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 46

Gospodarkę finansowa Stowarzyszenia prowadzi Zarząd.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 47

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział VII
Zmiana statutu Stowarzyszenia i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 48

Zmiana statutu Stowarzyszenia i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 49

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną lub likwidatora.Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.